PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

Acordăm o importanță deosebită datelor tale cu caracter personal și ne asigurăm că acestea sunt utilizate în siguranță numai pentru scopurile declarate.

POLITICA GDPR

Acordăm o importanță deosebită datelor tale cu caracter personal și ne asigurăm că acestea sunt utilizate în siguranță numai pentru scopurile declarate.

C O N S I M T A M A N T
L I B E R   E X P R I M A T

cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Subsemnatul/(a) ……………………………………………………….…………., CNP ……………………………………………………….…………., declar fără echivoc ca am fost informat asupra drepturilor mele conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Europei din 27.04.2016, a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice de către SC MEDICAL GISANA IMPEX SRL care prin resurse proprii sau prin Împuterniciți contractuali are obligația de a administra în condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale cu caracter medical furnizate în cadrul actului medical.

Declar ca sunt de acord ca datele mele sa fie prelucrate si menționez ca acest acord este valabil până va fi expres
revocat de către mine în condițiile legale.

Data ……………………………………………………………….

Nume și prenume ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Semnătura
……………………………………………………………………..

>>

Informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

INFORMARE cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii cu nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, SC MEDICAL GISANA IMPEX SRL are obligaţia de a administra, în condiții de siguranţă şi numai în scopurile clar specificate de contextul legislativ, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o terţă persoană.

Sunteți obligat/(a) să furnizați datele, acestea fiind necesare legalității acordării serviciilor medicale.

Datele colectate în scopul asigurării protecţiei sociale, prin intermediul serviciilor de sănătate sunt necesare pentru a putea acorda îngrijirile şi tratamentele medicale de specialitate, în conformitate cu patologia manifestată de dvs. În acest sens, refuzul dvs. de a pune la dispoziţia cadrelor medicale abilitate datele solicitate, ne pun în situaţia de a nu putea acorda, la parametrii optimi, îngrijirile medicale de care puteţi beneficia.

Menţionăm că, informațiile înregistrate sunt destinate prelucrării şi utilizării acestora, de către operatorul SC MEDICAL GISANA IMPEX SRL și împuternicitul său și sunt comunicate doar autorităților abilitate în domeniul medical (Ministerul Sănătății Publice, Casa de Asigurări de Sănătate, DSP, RENAR, împuterniciți ai acestora).

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea investigațiilor pe care dvs. doriți să le faceți în cadrul societății Medical Gisana. Prin solicitarea dvs. de a efectua investigații în cadrul laboratorului, vă exprimati acordul ca datele dvs să fie preluate/prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătății.

În afară scopului pentru care au fost preluate, datele dvs. pot fi prelucrate și din necesitatea de a respecta o obligație legală la care suntem supuși, ce de exemplu în cazul raportărilor cu autoritățile competențe în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile etc.

Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătății. Medical Gisana NU prelucrează datele în mod excesiv, NU externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, NU derulează campanii de marketing direct. În conformitate cu reglementările specifice din domeniul sănătății istoricul medical NU poate fi șters.

Datele colectate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de catre Medical Gisana. În cazul în care se întâmplă ca un client să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale cărților de identitate), acestea sunt șterse imediat iar informațiile colectate vor fi folosite doar în scopul derulării actului medical/furnizării servicului medical. Datele nu sunt folosite în alte scopuri.

Încercăm să ne limităm prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare și frecvență care sunt necesare pentru scopurile procesării și pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

În cazul în care aplicați pentru o poziție aflată în recrutare iar cv-ul dvs nu se încadrează profilului/poziției aflate în recrutare, acesta va fi distrus fără a fi păstrat în baza de date pentru o eventuală nouă poziție. În situația în care doriți să vă fie păstrat cv-ul și să fiți contactați pentru o altă viitoare poziție, va rugăm să specificați în mod clar și explicit acest lucru.

Datele dvs. sunt localizate pe teritoriul României, nu transferăm datele dvs. personale în țări din afară UE și SEE, ori către o organizaţie internaționala.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date și organizăm sesiuni interne de discuții în legatură cu Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Ne asigurăm că accesul fizic neautorizat la datele cu caracter personal este împiedicat şi că prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aveţi dreptul sa accesați datele dvs. personale. La cererea dvs. vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc şi nu este aplicabil cu referire la terţi.

De asemenea, dreptul se referă şi la eventualele date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs. Este foarte important și vă comunicam pe acesta cale că doar titularul are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigații medicale efectuate. În situația în care sunteți în imposibilitatea de a vă prezenta personal la sediul Medical Gisana pentru a formula o solicitare în acest sens, vă rugăm ca persoana desemnată de dvs. să aibă o procură valabilă în acest scop, în caz contrar nu va putea primi informațiile solicitate. Cererile primite pe mail sau telefonic nu vor fi luate în calcul iar istoricul medical sau investigațiile medicale solicitate pe aceste canale de comunicare nu vor fi luate în calcul.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei, în situaţia în care consideraţi că v-a fost adus un prejudiciu.

Aveţi dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. Vom rectifica datele dvs. personale pe care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor.

Dacă unele din datele despre dvs. sunt incorecte, vă adresăm rugămintea de a ne informa, în cel mai scurt timp posibil.

Aveţi dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. La cererea dvs. vom şterge fără întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare.

Observaţie:

* Orice persoană are dreptul de a se opune, din motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de organismele financiare şi fiscale, poliție, justiţie, securitate socială).

** Dreptul la confidențialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului (Legea 46/2003)

– Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar şi după decesul acestuia.

– Informaţiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

– În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

– Pacientul are acces la datele medicale personale.

– (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

– (2) Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată Responsabilului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal – Radu Pătrașcu prin email : office@gisana-medical.ro

Veți primi raspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizata pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepţia cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a raspunde, caz în care va vom comunica eventuala întârziere.

Pentru mai multe informații puteți apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, nouă versiune va fi publicată pe site-ul www.gisana-medical.ro. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

Suntem o entitate românească ce oferă servicii în România rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română.

Aceasta notă de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează Directiva 95/46/CE) şi va fi în mod dinamic adaptată la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm pe acestă cale de tot suportul și disponibilitatea noastră de a implementa corect prevederile legale din domeniul sănătății completate de prevederile legale menționate în prezenta.

×